Pipkin Family Association

Lewis Washington Pipkin

Submitted by Gale Pipkin

Lewis Washington Pipkin
Son of Lewis Cogdell & Marion Elizabeth Bowman Pipkin
Born 1840, moved to Kansas, 1883

Return to Homepage